Etický kodex

Všeobecné zásady

Tento etický kodex slouží k vymezení vzájemných vztahů a zásad mezi jednotlivými aktéry městského ekosystému. Chceme započít dlouhodobou a korektní spolupráci a z toho důvodu je nezbytné nastavit následující pravidla a zásady, kterými se zavazují řídit veškeré do městského ekosystému zapojené organizace a osoby.

Zásady dle role v rámci ekosystému

Zástupci města se zavazují

 • přistupovat ke všem členům ekosystému rovnocenně a nezaujatě
 • neupřednostňovat jednoho člena městského ekosystému na úkor druhého
 • v rámci městského ekosystému zveřejňovat veškeré schůzky s upřesněním informací ohledně čeho se schůzka týkala, s kým schůzka proběhla, kdy a kde se schůzka konala a závěru, který ze schůzky vzešel
 • distancovat se od jakéhokoliv poskytování partikulárních výhod členům městského ekosystému
 • distancovat se od jakéhokoliv přijímání výhod či úplat od členů městského ekosystému
 • vyvarovat se jakékoliv další formě případného střetu zájmů a takovýto případný střet zájmů bez odkladu oznámit

Členové ekosystému z řad akademického sektoru a odborníci se zavazují

 • posuzovat a hodnotit projekty objektivně, nestranně a odborně
 • distancovat se od posuzování a hodnocení těch projektů, z jejichž realizace by mohly plynout výhody či zisk jemu samotnému, zaměstnavateli dotyčného odborníka nebo osobě mu blízké
 • vyvarovat se jakékoliv další formě případného střetu zájmů a takovýto případný střet zájmů bez odkladu oznámit

Členové ekosystému z řad soukromého sektoru se zavazují

 • nezneužívat partikulárních schůzek k prosazování vlastních zájmů, produktů, služeb či řešení
 • distancovat se od jakéhokoli poskytování výhod nebo odměn zástupcům města či členům ekosystému, které nejsou v souladu se zákony nebo s dobrými mravy
 • vyvarovat se jakékoliv další formě případného střetu zájmů a takovýto případný střet zájmů bez odkladu oznámit

Členové ekosystému z řad neziskového sektoru se zavazují

 • posuzovat a hodnotit projekty objektivně, nestranně a odborně
 • vyvarovat se jakékoliv další formě případného střetu zájmů a takovýto případný střet zájmů bez odkladu oznámit

Aktivní uživatelé města se zavazují

 • přistupovat ke spolupráci v rámci ekosystému konstruktivně, objektivně a korektně
 • přispívat pouze relevantním obsahem

V případě partikulárních neveřejných jednání zástupců města pro oblast Smart City s členy městského ekosystému, budou informace v podobě data jednání, zúčastněných osob jednání, důvodu jednání a výstupu z tohoto jednání zveřejněna na internetových stránkách www.smartcitybrno.cz v sekci Setkali jsme se.

Dále se všichni členové městského ekosystému zavazují při jednáních v rámci městského ekosystému chovat se dle vysokých standardů morálky a etiky.