Výzva

1. Obecné informace

název výzvy

Výzva ke spolupráci v rámci rozvoje konceptu Smart City ve městě Brně

téma

Vytvoření živého městského ekosystému

typ výzvy
Komplexní
doba trvání v měsících
Neomezeně
klíčová slova
Městský ekosystém, spolupráce, výzva, stakeholdeři
 

Specifikace výzvy:

Statutární město Brno (dále jen město) vyhlašuje otevřenou výzvu ke spolupráci v oblasti rozvoje konceptu Smart City ve městě Brně. Cílem této výzvy je vytvoření sítě aktivních organizací a osob (městský ekosystém), jež se budou podílet na rozvoji města.

Smart City je město, které smysluplně investuje do rozvoje kvality života a udržitelného hospodářského růstu. Pomocí moderních technologií se snaží o efektivní řízení města a zodpovědné nakládání s přírodními zdroji. Smart City rozvíjí lidský a sociální kapitál a umožňuje participativní správu města.

Městský ekosystém představuje síť partnerů, které spojuje společný cíl tvorby nových hodnot při vzájemné spolupráci. Cílem je účinně zapojit tuto síť partnerů pro rozvoj města. V ekosystému leží potenciál znalostí, inovací a alternativních řešení. Využití tohoto potenciálu může městu přinést optimální směr a efektivnější řešení jednotlivých problematik rozvoje. Město nemusí pouze odebírat připravená řešení. Díky městskému ekosystému mohou být řešení modifikována, modulárně zaváděna, nebo přímo vyvíjena pro potřeby města.

Pro koho je výzva určena:

Město v této výzvě cílí na organizace a osoby, které mají zájem aktivně spolupracovat nad rozvojem konceptu Smart City. Do otevřené výzvy se mohou přihlásit:

Organizace:

 • akademický sektor (výzkumná a vývojová centra a instituce, univerzity a jejich pracoviště, zájmová sdružení právnických osob)
 • soukromý sektor (živnostníci, malé a střední podniky, inovativní společnosti, startupy, nadnárodní společnosti, zájmová sdružení právnických osob)
 • neziskový sektor (sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, ústavy, nadace a nadační fondy, evidované právnické osoby)
 • veřejný sektor (příspěvková organizace, organizační složka státu, obec, svazek obcí, kraj, jiná evidovaná právnická osoba)

Osoby:

 • odborníci, experti a znalci
 • aktivní uživatelé města
 • pracovníci ve veřejném sektoru

Hlavní oblasti

Organizace a osoby se budou podílet a spolupracovat na rozvoji města především v těchto oblastech:

 • Smart resources - Zdroje (městská mobilita, energie a udržitelnost, budovy a městský rozvoj)
 • Smart living - Kvalita života (životní prostředí a veřejná místa, zdravotní a sociální péče, volný čas a kvalita života)
 • Smart governance – Správa města (inovativní plánování a nové technologie, transparentnost a otevřenost úřadu, bezpečnost, vzdělání a informace)

2. Podmínky

Organizace a osoby se registrují na www.smartcitybrno.cz, kde vyplní požadované údaje, které musí odpovídat skutečnosti a být pravdivé a potvrdí svůj zájem včetně akceptaci podmínek a závazných požadavků – etického kodexu.

Přihlášením se ke spolupráci a registrací v databázi nevzniká jakýkoliv právní vztah ani závazek osob a organizací vůči městu. Také nevzniká žádný právní vztah nebo závazek města vůči osobám a organizacím. Spoluúčast v městském ekosystému je čistě dobrovolná. Každá osoba či subjekt může kdykoliv z městského ekosystému vystoupit.

Porušení podmínek či závazných požadavků – etického kodexu může vést k vyloučení z městského ekosystému.

Organizace a osoby budou zařazeny do databáze na základě jejich deklarovaného zájmu o spolupráci při rozvoji konceptu chytrého města. Oslovovány budou ke krátkodobé i déletrvající spolupráci dle relevance formy nabízené spolupráce.

V rámci ekosystému se u jednotlivých aktérů očekává především:

u akademického sektoru

 • poskytnutí znalostí a přidané hodnoty při zpětné vazbě k městským projektům
 • vzájemná spolupráce na rozvoji města při významných projektech
 • vzájemná komunikace o představě rozvoje města a poskytování informací o vlastních rozvojových plánech
 • spolupráce při posouzení a míry inovativnosti předkládaných řešení
 • vytváření partnerství v jednotlivých projektech (např. v rámci Horizontu 2020 apod.)
 • intenzivnější spolupráce se soukromým sektorem
 • představení využitelných řešení pro město včetně vývoje nových řešení
 • zapojení se do výzev vypsaných městem v rámci „městské laboratoře řešení“ či grantových soutěží nebo banky nápadů
 • vzájemná podpora komunikace

u soukromého sektoru

 • poskytnutí informací o možnostech spolupráce
 • vzájemná komunikace o plánech a představě rozvoje města
 • realizace pilotních projektů na základě městem vypsaných výzev a vytvořených oboustranně výhodných podmínek
 • poskytnutí aplikačního potenciálu především výzkumným a vývojovým centům
 • návrhy na projekty především v ICT oblasti a tvorba aplikací postavených na městem poskytnutých datech
 • požadavky na městská data a zveřejnění data setů
 • zapojení se do výzev vypsaných městem v rámci „městské laboratoře řešení“ či grantových soutěží
 • poskytnutí znalostí a přidané hodnoty při zpětné vazbě k městským projektům

u neziskového sektoru

 • nezávislý a odborný vhled do jednotlivých témat a jejich posouzení (transparentní správa, sociální a ekologická témata apod.)
 • návrhy konkrétních řešení a spolupráce s městem na rozvoji jednotlivých oblastí i na konkrétních projektech
 • zapojení se do městem vypsaných výzev v rámci „městské laboratoře řešení“ či grantových soutěží nebo banky nápadů
 • poskytnutí znalostí a přidané hodnoty při zpětné vazbě k městským projektům

u odborníků

 • posuzování aplikačního/inovačního potenciálu konkrétních projektů
 • hodnocení kvality projektů a posuzování finanční udržitelnosti
 • hodnocení dopadu na životní prostředí, posuzování udržitelnosti a inkluzivnosti předložených projektů a řešení
 • poskytnutí znalostí a přidané hodnoty při zpětné vazbě k městským projektům

u aktivních uživatelů města

 • proaktivní přístup a zapojení se do konkrétních aktivit města
 • zapojení se do městem vypsaných výzev v rámci „městské laboratoře řešení“ či grantových soutěží nebo banky nápadů
 • představení konkrétních inovativních projektů, služeb a řešení pro město
 • poskytnutí znalostí a přidané hodnoty při zpětné vazbě k městským projektům

u města

 • hledání optimálních řešení za pomocí soutěží a výzev v rámci „městské laboratoře řešení“ či grantových soutěží nebo banky nápadů
 • identifikace oblastí možné spolupráce v rámci ekosystému při rozvoji agendy Smart City
 • poskytování a výměna informací napříč ekosystémem
 • poskytování dat, které ekosystém potřebuje, je-li to možné
 • vytváření podmínek pro spolupodílení se na přípravě a případně i realizaci městských projektů
 • propojování jednotlivých aktérů městského ekosystému
 • umožnění spolupodílet se na formulování společné strategie a na její realizaci
 • poskytnutí aplikačního prostoru
 • pořádání živých akcí např. ideacampy, cityhacky, expertní workshopy, představení projektů a cílů apod.
 • zjišťování zpětné vazby, evaluace jednotlivých projektů a aktivit
 • podpora inovativního podnikání
 • pravidelné informování např. formou newslettru či formou aktualit na webu
 • společná a vzájemná propagace a PR.

u veřejného sektoru

 • vzájemná spolupráce na rozvoji města při významných projektech
 • poskytování a výměna informací napříč ekosystémem
 • poskytnutí znalostí a přidané hodnoty při zpětné vazbě k městským projektům

3. Závazné požadavky – etický kodex

Všeobecné zásady
Tento etický kodex slouží k vymezení vzájemných vztahů a zásad mezi jednotlivými aktéry městského ekosystému. Chceme započít dlouhodobou a korektní spolupráci a z toho důvodu je nezbytné nastavit následující pravidla a zásady, kterými se zavazují řídit veškeré do městského ekosystému zapojené organizace a osoby.

Zásady dle role v rámci ekosystému
Zástupci města se zavazují

 • přistupovat ke všem členům ekosystému rovnocenně a nezaujatě
 • neupřednostňovat jednoho člena městského ekosystému na úkor druhého
 • v rámci městského ekosystému zveřejňovat veškeré schůzky s upřesněním informací ohledně čeho se schůzka týkala, s kým schůzka proběhla, kdy a kde se schůzka konala a závěru, který ze schůzky vzešel
 • distancovat se od jakéhokoliv poskytování partikulárních výhod členům městského ekosystému
 • distancovat se od jakéhokoliv přijímání výhod či úplat od členů městského ekosystému
 • vyvarovat se jakékoliv další formě případného střetu zájmů a takovýto případný střet zájmů bez odkladu oznámit

Členové ekosystému z řad akademického sektoru a odborníci se zavazují

 • posuzovat a hodnotit projekty objektivně, nestranně a odborně
 • distancovat se od posuzování a hodnocení těch projektů, z jejichž realizace by mohly plynout výhody či zisk jemu samotnému, zaměstnavateli dotyčného odborníka nebo osobě mu blízké
 • vyvarovat se jakékoliv další formě případného střetu zájmů a takovýto případný střet zájmů bez odkladu oznámit

Členové ekosystému z řad soukromého sektoru se zavazují

 • nezneužívat partikulárních schůzek k prosazování vlastních zájmů, produktů, služeb či řešení
 • distancovat se od jakéhokoli poskytování výhod nebo odměn zástupcům města či členům ekosystému, které nejsou v souladu se zákony nebo s dobrými mravy
 • vyvarovat se jakékoliv další formě případného střetu zájmů a takovýto případný střet zájmů bez odkladu oznámit

Členové ekosystému z řad neziskového sektoru se zavazují

 • posuzovat a hodnotit projekty objektivně, nestranně a odborně
 • vyvarovat se jakékoliv další formě případného střetu zájmů a takovýto případný střet zájmů bez odkladu oznámit

Aktivní uživatelé města se zavazují

 • přistupovat ke spolupráci v rámci ekosystému konstruktivně, objektivně a korektně
 • přispívat pouze relevantním obsahem

Dále se všichni členové městského ekosystému zavazují při jednáních v rámci městského ekosystému chovat se dle vysokých standardů morálky a etiky.

V případě partikulárních neveřejných jednání zástupců města pro oblast Smart City s členy městského ekosystému, budou informace v podobě data jednání, zúčastněných osob jednání, důvodu jednání a výstupu z tohoto jednání zveřejněna na internetových stránkách www.smartcitybrno.cz v sekci Setkali jsme se.

4. Předpokládaný další postup

Město v rámci ekosystému bude vyzývat zapojené subjekty ke spolupráci na účasti při plánovaných událostech, kterými mohou být např. ideacampy, hackatony, výzvy v rámci „laboratoře řešení“, kulaté stoly, expertní workshopy, ozvučné desky, představení projektů a cílů apod. Dále město bude zúčastněné informovat o dění v oblasti Smart City např. formou newsletteru, aktualit na webu apod.

Jedním z důležitých kroků je vytvoření efektivní online platformy pro komunikaci, kdy budou všechny zapojené subjekty v rámci městského ekosystému součástí zkušební beta verze.

V roce 2015 bude probíhat diskuze a příprava návrhové části plánu městské mobility (SUMP), kde by již městský ekosystém měl hrát významnou roli. Již v roce 2015 se provede v rámci městského ekosystému diskuze nad měřitelnými cíli procesu Smart City (mezinárodní srovnání, dopadové cíle). Město Brno plánuje v roce 2016 pilotně odzkoušet některé změny přístupu a možné spolupráce na pilotních projektech.

5. Přínosy

Změna přístupu při rozvoji města. Výzva je určena pro organizace a osoby, které vnímají nutnost participace při snahách místní samosprávy rozvíjet výše uvedené oblastí konceptu Smart City a z vlastní iniciativy se chtějí do tohoto procesu zapojit. Cílem je vytvořit živý městský ekosystém, který se na dobrovolné bázi bude podílet na rozvoji města a tvorbě koncepčních i strategických dokumentů, při kterých budou reflektovány potřeby všech zúčastněných stran.

6. Kontaktní údaje

Správcovství a udržování městského ekosystému bylo uloženo Kanceláři strategie města.

Odpovědná a kontaktní osoba:

Lukáš Grůza - koordinátor Smart City
smartcity(at)brno(dot)cz
+420 542 172 314

7. Ostatní informace

Tato výzva byla schválena Radou města Brna č. R7/039 dne 13. 10. 2015.